drammen-helsepark

Om Drammen Helsepark

Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge 

Drammen Helsepark blir en ambisiøs satsing for å samle, styrke og utvikle helsetilbudet på Østlandet. Visjonen er å etablere Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Samlokaliseringen vil bidra til en mer sømløs pasientreise og skape en kunnskaps- og innovasjonsarena for fremoverlente aktører i helse- og omsorgsnæringen.  

En drivkraft for bedre helsetjenester 

Leietakerne i Drammen Helsepark inviteres inn i et klyngefellesskap der samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling står sentralt. Klyngen vil ha et bredt spekter av medlemmer og være en viktig drivkraft for å skape bedre og mer fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. 


Prosjektets fremdrift

 • Byggestart
  første del av p-kjeller

  Q1 2022
 • Byggestart
  byggetrinn 1

  Q1 2024
 • Innflytting
  byggetrinn 1

  Q3 2025
 • Byggestart
  byggetrinn 2

  2025
 • Innflytting
  byggetrinn 2

  2027
 • Byggestart
  byggetrinn 3

  2028
 • Innflytting
  byggetrinn 3

  2030

Sentral beliggenhet

Drammen Helsepark vil ligge i kommunegrensen mellom Drammen og Lier, rett ved nye Drammen sykehus på Brakerøya. Helseparken vil få et godt kollektivtilbud og blir en sentral del av Norges største byutviklingsprosjekt, Fjordbyen Drammen og Lier.


Et pulserende miljø 

Nye Drammen sykehus åpner i 2025 og vil ha om lag 500 000 pasientopphold i året og omtrent 4 000 medarbeidere. I tillegg estimeres det at cirka 2 500 personer vil ha tilknytning til Drammen Helsepark, enten som ansatte hos våre leietakere eller som student. 

Mange mennesker samlet på én destinasjon vil utløse behov for en rekke handels- og servicetjenester. Derfor legges det til rette for et mangfoldig handel- og servicetilbud på gateplan. Bygulvet vil være på hele 440 meter. Her vil det være alt fra blomsterbutikk, treningssenter, bokhandel, serveringskonsepter, butikker og andre tjenester. Det brede tilbudet bidrar til å forenkle hverdagen til pasienter, leietakere og beboere i det nye byområdet.  

Les mer om Norges største byutviklingsprosjekt her.  

Drammen Helsepark sett fra nye Drammen sykehus

«Når nye sykehus planlegges, vil det være viktig å legge til rette for innovasjon og samhandling. Dette kan gjøres både gjennom fysisk samlokalisering og gjennom utforming av byggene.»

- Sitat fra Stortingsmelding 18, Helsemeldingen

Verkstedhallen med gjenbruk av materialer fra gamle Nasjonal Industri

Bærekraft står sentralt 

Drammen Helsepark vil få en ambisiøs miljøprofil der sirkulærøkonomi og energieffektiv drift står sentralt. Helseparken skal blant annet sertifiseres etter det fremste miljøsertifiseringssystemet for nybygg, BREEAM-NOR. Sertifiseringsverktøyet måler bærekraft ved å ta hensyn til ni ulike hovedpunkter som ivaretar en helhetlig og bærekraftig utvikling. De ni hovedpunktene er: ledelse, helse- og innemiljø, energi og transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning. 

Helseparken tilknyttes Drammen Fjernvarme, noe som innebærer at byggene får bærekraftig kjøling gjennom å utnytte sjøvann. Det er med på å redusere energiforbruk og kostnader i driftsfasen. Det vil også være utstrakt bruk av ombruksmaterialer. Blant annet skal 30 000 teglstein og vinduer fra gamle industribygg på tomta rehabiliteres og gjenbrukes. 

Helseparken vil ta i bruk teknologi som kontinuerlig optimaliserer driften av byggene. Det sørger for miljøvennlig drift som ikke går på bekostning av inneklima og komfort.  

I tillegg vil byggene blant annet ha grønne takarealer, noe som er med på å fordrøye regnvann og minimerer faren for flom.  

Sirkulærøkonomi

Målsetting å innfri
FNs bærekraftmål

Kjøling med sjøvann
(Drammen Fjernvarme)

Lavest mulig matsvinn

30 000 gamle teglstein
blir gjenbrukt

Gamle verkstedvinduer blir
rehabilitert og gjenbrukt

«Vi tror fokus hos brukeren kommer til å være på klima og helsefremmende tiltak!»

- Gøril Bergh, administrerende direktør, Drammen Helsepark

Et levende bygulv, sett fra nye Drammen sykehus

Historien bak Drammen Helsepark

Historien om Drammen Helsepark er tett knyttet til områdeutviklingen av Fjordbyen Drammen og Lier – Norges største byutviklingsprosjekt. Det er Eidos Eiendomsutvikling som skal realisere Fjordbyen på oppdrag fra Lier kommune. By-, kunnskaps- og næringsutvikling skal sees i sammenheng, noe som startet spennende tankeprosesser i 2015 da den gamle industritomta på Brakerøya seilte opp som en mulig plassering for nye Drammen sykehus.

Ledelsen i Eidos utarbeidet en ideskisse for hvordan sykehuset kunne bli en del av en ny helsebydel i Fjordbyen. Sentralt stod tanken om at helsebydelen ville skape positive ringvirkninger for regionen og sektoren. Området skulle fylles med et bredt spekter av helseaktører, alt fra små og store virksomheter, til utdanning- og forskningsmiljøer. Samlokaliseringen og klyngefellesskapet ville legge til rette for samarbeid og innovasjon, og skape grobunn for fremtidsrettede helsetjenester.

I 2015 ble tankegodset testet. Daværende styreleder i Eidos og tidligere ordfører i Lier, Ulla Nævested, ledet visjonskonferansen. Til stede var blant annet ordførere, lokale rådmenn, næringslivsaktører og representanter fra universitet- og høyskolemiljøer. Tankene om å danne en helsebydel og et klyngefellesskap falt i god jord, og ledet frem til en intensjonsavtale mellom Eidos og Helse Sør-Øst om videre fremdrift.

28. juni 2017 ble Drammen Helsepark AS stiftet. Selskapet er eid likt av Eidos Eiendomsutvikling og Bane Nor Eiendom, som eier areal på tomten. Sammen med helse Sør-Øst startet selskapet arbeidet med reguleringsplanen, som i 2019 ble vedtatt med bred politisk støtte.

Visjonen om å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge realiseres i disse dager. Utgravninger på tomta startet i første kvartal 2022, og allerede i 2025 vil de første aktørene flytte inn i den nye helsebydelen – parallelt med åpningen av nye Drammen sykehus.


Navn som viser til Brakerøyas industrihistorie

De syv byggene som utgjør Drammen Helsepark har fått navn som viser til Brakerøyas industrielle historie. Området har i over 100 år vært preget av industriaktivitet, der blant annet lyspæreprodusenten Osram og National Industri (senere ABB) var viktige aktør.

Osram-fabrikken ble startet opp i 1916 og var lenge en hjørnesteinsbedrift i Drammen. På starten av 50-tallet hadde bedriften 150 ansatte og produserte om lag 4 millioner lyspærer på Brakerøya.

Forløperen til National Industri, Drammen Elektriske Bureau, ble startet i 1899 og hadde verksted på Brakerøya. I 1917 ble virksomheten solgt og fikk navnet A/S National Industri. Selskapet hadde blant annet kobbertrekkeri, motor-, transformator- og generatorfabrikk og produksjon av både høy- og lavspent apparater. National Industri var lenge en viktig hjørnesteinsbedrift, og er en sentral del av Drammen og Brakerøyas historie.

Byggenes navn er utviklet i samarbeid med pensjonerte arbeidere som jobbet på Brakerøya. På den måten videreføres historien om Brakerøya som et viktig industriområde. Byggene heter:

 • Transformatoren
 • Generatoren
 • Krafttårnet
 • Trekkeriet
 • Spinneriet
 • Verkstedhallen

Om eierne

Drammen Helsepark AS er eiendomsselskapet som står bak utviklingen av helseparken. Selskapet er eid likt av Eidos Eiendomsutvikling og Bane Nor Eiendom, som er de største grunneierne på Lierstrand og Brakerøya. Det sikrer en helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området.  

Lier kommune er majoritetseier i Eidos eiendomsutvikling, som eier og forvalter 500 000 kvadratmeter mot Drammensfjorden.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Selskapet er en av Norges største eiendomsaktører med om lag 200 ansatte og omtrent 230 aktive utviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. 


Flytte inn?

Ta kontakt med våre rådgivere
for mer informasjon