drammen-helsepark

Om prosjektet

Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge 

Drammen Helsepark blir en ambisiøs satsing for å samle, styrke og utvikle helsetilbudet på Østlandet. Visjonen er å etablere Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Samlokaliseringen vil bidra til en mer sømløs pasientreise og skape en kunnskaps- og innovasjonsarena for fremoverlente aktører i helse- og omsorgsnæringen.  

Virksomhetene i Drammen Helsepark inviteres inn i et klyngefellesskap der samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling står sentralt. Klyngen vil ha et bredt spekter av medlemmer og være en viktig drivkraft for å skape bedre og mer fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. 

Dette er Drammen Helsepark

Prosjektets fremdrift

 • Byggestart
  første del av p-kjeller

  Q1 2022
 • Byggestart
  byggetrinn 1

  Q1 2024
 • Innflytting
  byggetrinn 1

  Q3 2025
 • Byggestart
  byggetrinn 2

  2025
 • Innflytting
  byggetrinn 2

  2027
 • Byggestart
  byggetrinn 3

  2028
 • Innflytting
  byggetrinn 3

  2030
Byggekamera 1.
Byggekamera 1.
Byggetrinn 1, sett mot Brakerøya jernbanestasjon

«Når nye sykehus planlegges, vil det være viktig å legge til rette for innovasjon og samhandling. Dette kan gjøres både gjennom fysisk samlokalisering og gjennom utforming av byggene.»

- Sitat fra Stortingsmelding 18, Helsemeldingen

Illustrasjon Drammen Helsepark og nye Drammen sykehus
Verkstedhallen med gjenbruk av materialer fra gamle Nasjonal Industri


 

Bærekraft står sentralt 

Drammen Helsepark vil få en ambisiøs miljøprofil der sirkulærøkonomi og energieffektiv drift står sentralt. Helseparken skal blant annet sertifiseres etter det fremste miljøsertifiseringssystemet for nybygg, BREEAM-NOR. Sertifiseringsverktøyet måler bærekraft ved å ta hensyn til ni ulike hovedpunkter som ivaretar en helhetlig og bærekraftig utvikling. De ni hovedpunktene er: ledelse, helse- og innemiljø, energi og transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning. 

Helseparken tilknyttes Drammen Fjernvarme, noe som innebærer at byggene får bærekraftig kjøling gjennom å utnytte sjøvann. Det er med på å redusere energiforbruk og kostnader i driftsfasen. Det vil også være utstrakt bruk av ombruksmaterialer. Blant annet skal 30 000 teglstein og vinduer fra gamle industribygg på tomta rehabiliteres og gjenbrukes. 

Helseparken vil ta i bruk teknologi som kontinuerlig optimaliserer driften av byggene. Det sørger for miljøvennlig drift som ikke går på bekostning av inneklima og komfort.  

I tillegg vil byggene blant annet ha grønne takarealer, som er med på å fordrøye regnvann og minimerer faren for flom.  

Sirkulærøkonomi

Målsetting å innfri
FNs bærekraftmål

Kjøling med sjøvann
(Drammen Fjernvarme)

Reduserte energikostnader

30 000 gamle teglstein
blir gjenbrukt

Gamle verkstedvinduer blir
rehabilitert og gjenbrukt

BREEAM
er verdens ledende
miljøsertifiseringssystem

Teknologi som gir de beste brukeropplevelsene 

Drammen Helsepark utstyres med topp moderne teknologi som forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen. Leietakere skal ved hjelp av smarttelefon bestille mat og drikke, få oversikt over tilgjengelige parkeringsplasser og møterom, og få viktige oppdateringer fra driftspersonell. Målet er å skape en attraktiv og friksjonsfri brukeropplevelse for alle som jobber i og besøker Drammen Helsepark. Dette blir en ambisiøs demonstrasjon på alt vi vet og tenker om fremtidens arbeidsplass. 

Perspektiv viser nye Jacob Borchs gate med et aktivt bygulv

Navn som viser til Brakerøyas industrihistorie

De syv byggene som utgjør Drammen Helsepark har fått navn som viser til Brakerøyas industrielle historie. Området har i over 100 år vært preget av industriaktivitet, der blant annet lyspæreprodusenten Osram og National Industri (senere ABB) var viktige aktør.

Osram-fabrikken ble startet opp i 1916 og var lenge en hjørnesteinsbedrift i Drammen. På starten av 50-tallet hadde bedriften 150 ansatte og produserte om lag 4 millioner lyspærer på Brakerøya.

Forløperen til National Industri, Drammen Elektriske Bureau, ble startet i 1899 og hadde verksted på Brakerøya. I 1917 ble virksomheten solgt og fikk navnet A/S National Industri. Selskapet hadde blant annet kobbertrekkeri, motor-, transformator- og generatorfabrikk og produksjon av både høy- og lavspent apparater. National Industri var lenge en viktig hjørnesteinsbedrift, og er en sentral del av Drammen og Brakerøyas historie.

Byggenes navn er utviklet i samarbeid med pensjonerte arbeidere som jobbet på Brakerøya. På den måten videreføres historien om Brakerøya som et viktig industriområde. Byggene heter:

 • Transformatoren
 • Generatoren
 • Krafttårnet
 • Trekkeriet
 • Spinneriet
 • Verkstedhallen


Om eierne

Drammen Helsepark AS er eiendomsselskapet som står bak utviklingen av helseparken. Selskapet er eid likt av Eidos Eiendomsutvikling og Bane Nor Eiendom, som er de største grunneierne på Lierstranda og Brakerøya. Det sikrer en helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området.  

Lier kommune er majoritetseier i Eidos Eiendomsutvikling, som eier og forvalter
500 000 kvadratmeter mot Drammensfjorden. 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Selskapet er en av Norges største eiendomsaktører med om lag 200 ansatte og omtrent 230 aktive utviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. 


Flytte inn?

Ta kontakt med våre rådgivere
for mer informasjon